Copyright 2005-2011 Open join-stock company "Vitebsky zavod elektroizmeritelnykh priborov"