Copyright © 2005-2020 Open join-stock company "Vitebsky zavod elektroizmeritelnykh priborov"